Darujte 2% zo svojich daní


Milí priatelia, aj vďaka Vaším 2% môžeme efektívnejšie pomáhať našim veľkým bojovníkom. Zo  ďakujeme za každé euro.

Prosím na to aby sme vás vedeli identifikovať zaškrtnite aj políčko:
„Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi“

Stiahnuť editovateľné tlačivo

Údaje o nás


NÁZOV: KREHKÉ SOVIČKY
IČO: 50167359
PRÁVNA FORMA: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
ULICA: J.MARTÁKA 3793/7
MESTO: MARTIN
PSČ: 03861
DÁTUM REGISTRÁCIE: 06.12.2021 11:57:25
BANKOVÝ ÚČET: SK4709000000005123634217  SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S.

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska. Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)