Neurovývojová terapia Bobath koncept

Rehabilitácia detí s neurologickými ťažkosťami vyžaduje komplexný prístup a efektívne metódy, a jednou z týchto metód je Neurovývojová terapia podľa Bobath konceptu. Táto inovatívna terapeutická technika hraje kľúčovú úlohu v rehabilitačných centrách, poskytujúc holistický a individualizovaný prístup k obnove pohybových schopností u detských pacientov.

Neurovývojová Terapia (NVT) podľa Bobath Konceptu je terapeutický prístup vyvinutý bratrom a sestrou Berta a Kasiou Bobathovými. Táto metóda sa zameriava na obnovu normálneho pohybového vzoru u detí s neurologickými poruchami. Bobath koncept zdôrazňuje dôležitosť centrálnych nervových funkcií a neuromuskulárnej kontroly pre dosiahnutie optimálnej pohybovej funkcie.

Jedným z hlavných princípov Bobath Konceptu je individuálny prístup. Terapeuti berú do úvahy konkrétne potreby a schopnosti každého pacienta, vytvárajúc personalizované plány terapie. Bobath koncept sa snaží stimulovať normálny vývoj pohybu a koordinácie. Terapeuti pracujú na rozvoji svalov, reflexných vzorov a komplexných pohybových schopností v snahe priblížiť deti k normálnemu pohybovému vzoru.

V rámci terapie Bobath konceptu sa kladie dôraz na korekciu posturálnej kontroly a držania tela. Táto časť terapie pomáha deťom dosiahnuť stabilnú a správnu pozíciu tela počas rôznych pohybových aktivít.

Priebeh terapie u detských pacientov

Proces terapie začína dôkladnou diagnostikou a hodnotením pohybových schopností detí. Terapeuti zhodnocujú neurologický stav, svalovú aktivitu a posturálnu kontrolu, čím získavajú podrobný obraz o potrebách každého pacienta.

Na základe diagnostických výsledkov terapeuti vypracovávajú individuálne terapeutické plány, ktoré zahŕňajú rôznorodé aktivity a cvičenia. Tieto aktivity sú navrhnuté tak, aby stimulovali konkrétne pohybové vzory a schopnosti.

Bobath koncept sa vyznačuje praktickou aplikáciou vývojových pohybových vzorov. Terapeuti pracujú na prenose normálnych pohybových vzorov do konkrétnych situácií, pričom sledujú reakcie a pokrok detí.

Vplyv Neurovývojovej terapie podľa Bobath konceptu 

Terapia podľa Bobath konceptu prispieva k zlepšenej pohybovej kontrole a koordinácii u detských pacientov. Deti postupne získavajú schopnosť efektívne ovládať svoje telo a vykonávať komplexné pohyby.

Jedným z výrazných vplyvov je korekcia posturálnej kontroly a držania tela. Deti sa učia udržiavať správnu pozíciu tela, čím zlepšujú stabilitu a celkovú pohybovú funkciu.

Má pozitívny vplyv aj na psychický a emocionálny rozvoj detí. Prostredie podporované terapeutmi pomáha vytvárať pozitívne pocity a zvyšuje sebavedomie pacientov.

Neurovývojová terapia podľa Bobath konceptu predstavuje významný prístup v rehabilitácii detí s neurologickými poruchami. Jej holistický a individuálny charakter umožňuje terapeutom naplniť konkrétne potreby každého pacienta. V rámci moderných rehabilitačných centier sa stáva Bobath koncept kľúčovým nástrojom na ceste k obnove pohybových schopností a dosiahnutiu optimálneho pohybového vzoru u detských pacientov.

Rezervujte si svoj termín ešte dnes na detskesanatorium@krehkesovicky.sk alebo na 0903 997 776.